חזרה

 

 

 

 

 

תקנון ותנאי שימוש באתר אסכולי

אתר אסכולי www.askoli.co.il (להלן: "אתר אסכולי") מופעל על-ידי אסכולי און ליין בע"מ (להלן: "אסכולי"), ובמסגרתו ניתן לצפות בתכני לימוד והדרכה, ולהשתתף באופן פעיל בשיעורי לימוד באמצעות האינטרנט, במגוון של נושאים (להלן: "השירותים").

אתר לתלמיד www.latalmid.net (להלן: "אתר לתלמיד") מופעל על-ידי לתלמיד.נט בע"מ (להלן: "לתלמיד") במסגרתו יכולים לקוחות לתלמיד  להזמין שרותי הדרכה וקורסים Online באתר אסכולי.

שיתוף פעולה בין אסכולי ולתלמיד (להלן: "החברות") מאפשר ללקוחות לתלמיד להינות משרותי אתר אסכולי במחירים מיוחדים ללקוחות לתלמיד.

 

מנוי חודשי

תשלום חודשי - תשלום עבור מנוי חודשי ייגבה בתחילת כל חודש עבור החודש הקרוב. המנוי יתחדש באופן אוטומטי מדי חודש, אלא אם כן יבטל הלקוח את המנוי החודשי לפחות 5 ימים לפני תום החודש (בהתאם ליום בחודש בו התחיל המנוי) על ידי הודעה טלפונית למוקד שרות לקוחות בטלפון 054-6651702.

אי חידוש מנוי – הלקוח רשאי בכל עת להפסיק את החידוש האוטומטי של המנוי על ידי הודעת  הביטול כאמור. אי-חידוש של מנוי יכנס לתוקף עם סיום החודש שבו  התבטלה החברות, ולא יוחזרו דמי מנוי ו/או חלק מהם לתקופה שעד סיום אותו החודש.

מנוי שנתי

תשלום לשנה הינו חד פעמי והמנוי לא יתחדש באופן אוטומטי בתום שת המנוי.

ביטול מנוי

לא ניתן לבטל מנוי שנתי מכל סיבה שהיא, עד לתום תקופת המנוי שנרכשה אלא אם כן צויין אחרת בתנאי רכישת המנוי באתר לתלמיד.

צפייה בתוכן כלשהו שבאתר למשך חמש דקות או יותר, תהא חזקה לשימוש באתר, ורישום מחשבי אסכולי יהווה ראיה חלוטה לעניין זה, אלא אם יוכיח הלקוח, ואסכולי תאשר, כי הצפייה בפריט התוכן לא התאפשרה כלל (דהיינו, לאחר לפחות חמישה ניסיונות בזמנים שונים) בשל סיבות הקשורות באסכולי בלבד ולאחר שהלקוח התריע על כך בכתב ואיפשר לטסכולי לתקן את התקלה.

באחריות המנוי לבדוק את אופי התכנים ואיכותם טרם התקשרותו עם לתלמיד (באמצעות התכנים המוצעים בחינם באתר), ולא תישמע טענת ביטול בגין אופי ו/או איכות התכנים,

 

התכנים והאתר

אתר אסכולי מציע תכני לימוד והדרכה, וכן מאפשר להשתתף בשיעורים באמצעות האינטרנט, בנושאים מגוונים. לצורך האמור לעיל מציע האתר סרטוני וידיאו, מערכי שיעור, קבצי תרגול, הדרכות, מצגות, טקסטים, תמונות ומידע נוסף (להלן: "התכנים").

התכנים מוצעים לצפייה בהשאלה, לשימוש אישי ושאינו מסחרי, המוגבל בזמן המנוי שנרכש, ובהיקף המותר על-פי כללי השימוש ההוגן לפי דין.

על-מנת להנות מהשירותים המוצעים באתר, באחרית הלקוח לדאוג לחיבור רציף ומהיר של מכשיר הצפייה לרשת האינטרנט. צפייה בתכנים ברמת הפרדה גבוהה (High Definition) תתאפשר רק בחיבור מהיר, פנוי ורצוף. ידוע ללקוח כי איכות החיבור לאינטרנט תלויה, בין היתר, בספק הגישה וספק התשתית לאינטרנט, היקף השימושים האחרים שעושה הלקוח בפס העומד לרשותו באותו הזמן וכן באיכות ציוד החיבור המצוי אצלו, ואסכולי אינה אחראית לכשלים ו/או תקלות בצפייה הנובעים מחיבור לקוי, מקוטע ו/או איטי לאינטרנט.

הלקוח מצהיר כי ידוע לו כי צפייה בתכנים באמצעות אתר אסכולי תעשה שימוש ברוחב הפס של חיבור האינטרנט המצוי אצלו, ומשכך יתכן כי תיפגע יכולת לעשות שימוש ברוחב הפס המלא של האינטרנט לצרכים אחרים באופן מקביל, ולא תהיה לו טענה בשל כך.

"קבצי תרגול", הינם קבצים שונים לתרגול התוכנה הנלמדת, ובין היתר תמונות, וקטורים, אייקונים, תבניות למצגת, קטעי מוסיקה או סאונד, קטעי ווידיאו או קליפ, פרויקטים שלמים או חלקי, מסמכים ועוד, בכל פורמט אפשרי. הקבצים ניתנים באתר לצרכי לימוד ותרגול של השיעורים המצויים באתר בלבד. המנוי רשאי לבצע שינויים דיגיטליים בקבצי התרגול לפי הוראות והנחיות שנינות באתר (או על-ידי מדריך השיעור הרלבנטי) בלבד, ובקשר עם השיעור הנלמד לצידם בלבד, ולא לכל שימוש אחר. אין להעביר ו/או למסור את קבצי התרגול, לכל צד ג' שהוא, בכל אמצעי אפשרי, ואין להעתיקם או לפרסמם או להציגם (בכל מדיה שהיא). אין לעשות שימוש בקבצי התרגול לכל שימוש אישי שאינו מפורט כאן או לכל שימוש מסחרי אחר.

צפייה בתכנים מוגבלת לתקופת המנוי בלבד.

רכישת מנוי נעשית באמצעות קבלת שם משתמש וסימה, הייחודיים לכל מנוי, ומתן אפשרות צפייה בתכני אתר אסכולי תתאפשר רק עם הקלדת שם המשתמש והסיסמה הנכונים. המנוי הינו אישי ובלתי ניתן להעברה – אין להעביר ו/או להסב ו/או להמחות הזכויות מכח המנוי, ואין ליתן הרשאה לעשות שימוש בפרטי המנוי, לכל גוף אחר.

כל מנוי מאפשר צפייה סימולטנית אחת בלבד (דהיינו, לא ניתן לצפות בתכני אתר אסכולי באמצעות אותו שם המשתמש ביותר ממחשב אחד בו-זמנית.

כל מנוי מאפשר כניסה לאתר באמצעות שלוש תחנות עבודה (כגון מחשב נייח, מחשב נייד, טאבלט, סמארטפון וכיו"ב) שונות בלבד – שהן שלוש תחנות העבודה הראשונות שעימן נכנס המנוי לאתר (להלן: "התחנות המורשות"). לאחר כניסה לאתר באמצעות שלוש תחנת העבודה הראשונות, תיחסם הכניסה לאתר באמצעות תחנת עבודה נוספת לאותו המנוי. שינוי הגדרת התחנות המורשות יכול שיעשה באמצעות שירות הלקוחות של אסכולי בלבד, ובאישורה. אסכולי שומרת לעצמה הזכות להחליט, לפי שיקול דעתה, האם לאשר החלפת הגדרת תחנת עבודה מורשית.

לא ניתן לבטל עסקת רכישה של מנוי באתר, מכל סיבה שהיא, עד לתום תקופת המנוי שנרכשה אלא אם כן צויין אחרת בתנאי רכישת המנוי באתר לתלמיד.

צפייה בתוכן כלשהו שבאתר למשך חמש דקות או יותר, תהא חזקה לשימוש באתר, ורישום מחשבי אסכולי יהווה ראיה חלוטה לעניין זה, אלא אם יוכיח הלקוח, ואסכולי תאשר, כי הצפייה בפריט התוכן לא התאפשרה כלל (דהיינו, לאחר לפחות חמישה ניסיונות בזמנים שונים) בשל סיבות הקשורות באסכולי בלבד ולאחר שהלקוח התריע על כך בכתב לאסכולי ואיפשר לה לתקן את התקלה.

באחריות המנוי לבדוק את אופי התכנים ואיכותם טרם התקשרותו עם לתלמיד (באמצעות התכנים המוצעים בחינם באתר), ולא תישמע טענת ביטול בגין אופי ו/או איכות התכנים,

למען הסר ספק יובהר, כי אין החזר כספי עבור כל עסקה שהיא באתר, ללא יוצא מן הכלל. במידה שיתגלו ליקויים באתר, תהיה לתלמיד רשאית, לפי שיקול דעתה, לפצות את הלקוח בזיכוי עבור זמן הצפייה הלקוי (כגון בדרך של הארכת המנוי).

זכויות היוצרים, זכויות ההפצה, סודות מסחריים, סימני המסחר וכל הקניין הרוחני מכל סוג שהוא, הן בנוגע לעיצוב ועימוד אתר אסכולי, הן באשר לתכנים המופיעים בו והן בנוגע לתכנים הנמכרים באתר, והן באשר לנגן הייעודי המאפשר צפייה בתכנים, הינם רכושה הבלעדי של אסכולי ו/או מצויים ברשותה באמצעות רישיון כדין. אין בעצם הכניסה לאתר או ברכישה של תכנים בו כדי להעניק רשיון ו/או זכות כלשהם בתכולת אתר אסכולי ו/או בחלק ממנה ו/או בקוד האתר ו/או בתכנים. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או לשדר ו/או להקרין פומבית ו/או להשמיע פומבית ו/או ליצור עבודות נגזרות, ו/או להקצות ו/או  למסור כרישיון ו/או לעשות כל שימוש מסחרי בחלק כלשהו באתר ו/או בתכנים, במישרין או בעקיפין, לרבות בדרך של חיבור לציוד קליטה אחר (פיזי, אלחוטי, או בדרך אחרת), ובין בכל דרך אחרת, ללא הסכמתה המפורשת של אסכולי מראש ובכתב.

יובהר, כי הקניין הרוחני של כל פריט תוכן אינו שייך בהכרח לאסכולי אלא נתון לעיתים לשימושה המסחרי בדרך של רישיון כדין.

פרסומת המוצגת באתר של אסכולי, אם וככל שמוצגת, הינה קניינו של המפרסם ולפיכך אין לעשות בפרסומת שימוש המהווה הפרה של זכות המפרסם בפרסומת.

השם "אסכולי" וסימני המסחר של אסכולי (בין אם נרשמו ובין אם לאו) – הם כולם רכושה של אסכולי בלבד ואין לעשות בהם שימוש.

אין אחריות באשר לתקינות אתר אסכולי ובאשר לתכנים המוצגים בה. אסכולי בודקת את התכנים שהיא מעלה לאתר, ועושה את מירב המאמצים על מנת להקפיד על איכותם ועל איכות התוכן המופיע בהם. עם זאת, אסכולי אינה יכולה להתחייב כי כלל התכנים יתאימו במלואם או יספקו במלואם את ציפיות המשתמש, ו/או כי לא תהיה בהם טעות כלשהי (בין טכנית ובין באשר לתוכן המוצג), ו/או כי יתאימו באופן מוחלט לערכיו של כל משתמש. משכך, אסכולי ו/או לתלמיד ו/או מי מטעמן לא יהיו אחראים, ולא ישאו, במישרין או בעקיפין, בכל נזק, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, כספי או אחר, שנגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו עקב או כתוצאה מצפייה ו/או הסתמכות על תכנים שמופיעים באתר, לרבות פגיעה ברגשות, עוגמת נפש, הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא.

לצד התכנים הנמכרים באתר יתכן גם שיוצגו מדי פעם ופעם תכנים של מפרסמים (גופים מסחריים). אסכולי אינה נושאת בכל אחריות לתכנים האלה (לרבות מידע המופיע בקישורים שניתנו בתכנים אלה), והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם חלה על הגוף או המשתמש שמסרם לפרסום. תכנים אלה אינם מבטאים את דעת אסכולי או עמדתה ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם. הקושר עסקה עם צד שלישי כלשהו, כתוצאה מפרסום שירותי ו/או מוצרי הצד השלישי באתר, עושה זאת על אחריותו בלבד; ואין אסכולי אחראית לתוצאות העסקה דנן.

פירטי התוכן המוצגים באתר או הצבת קישור על ידי אסכולי לא יתפרשו כהצעה למשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה, הסטה, שידול או מתן חסות של אסכולי לתכנים אלה ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים, והחלטתה לפרסמם אינה מטילה על אסכולי אחריות לתכנים שבהם, בכל דרך. באחריותו של המשתמש לווסת ולהגביל צפייה בתכנים מסויימים, לפי שיקול דעתו, מילדיו ובני ביתו.

אסכולי אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהא חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי אתר אסכולי, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל אתר אסכולי או מי מספקיו או ייפגע מכל סיבה אחרת, ולא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיוצא בכך שייגרמו למשתמש או לרכושו עקב כך.

מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא אסכולי בסכום נזק העולה על מחיר התכנים אשר הוזמנו ושולמו עד אותה עת על-ידי הרוכש.

אסכולי תהא רשאית להשתמש במידע אישי של המשתמש לצרכים פנימיים בלבד, ניתוחים סטטיסטיים (ללא זיהוי אישי) ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות, לרבות באמצעות "עוגייה" (cookies) או קובץ מידע אחר. כל משתמש יכול להגדיר את מאפייני תחנת העבודה שלו, כך שתסרב לכל ה-cookies או שתתריע על cookies שנשלחים אליו. למרות זאת, יש לשים לב שמספר חלקים של אתר אסכולי עלולים לא לתפקד כראוי אם המשתמש יסרב לקבל cookies או קבצי מידע.

בנוסף לאמור לעיל, אסכולי רשאית לתעד את כתובות ה-IP של הרכישות המתבצעות באתר, ואם תתקל חלילה בניסיון הונאה או תרמית, תדווח על כך מיידית לרשויות החוק.

לקבלת פרטים נוספים אודות אתר אסכולי, דרך פעולתו, פרטים אודות שירותי אסכולי, או בכל שאלה אחרת, ניתן לפנות לשרות הלקוחות של אתר אסכולי בטלפון    (09-77-33300), או בדואר אלקטרוני (info@askoli.co.il).

אסכולי רשאית לסגור את אתר אסכולי ולשנות מעת לעת את המבנה שלה, המראה שלה וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בה, וזאת ללא צורך בהודעה מראש. על כן, לא תהא כל טענה, תביעה או דרישה כלפי אסכולי בקשר לכך.

 

ראה גם תקנון כללי של אתר "לתלמיד.נט"