חזרה

 

 

 

 

 
 

 

תקנון כללי

1.

אתר "לתלמיד-נט" (להלן: "האתר")  פועל תחת שמות המתחם  latalmid.net  ו  latalmid.co.il אשר הנם בבעלות חברת פ.ו. לתלמיד-נט בע"מ (להלן: "החברה")  ורשומים ע"י איגוד האינטרנט הישראלי .
האתר
משמש כאתר סחר אלקטרוני, במסגרת מיזם "לתלמיד", לביצוע רכישות מרוכזות של שירותים ומוצרים לסטודנטים ותלמידי מערכת החינוך.

2.

כל אדם הגולש באתר ו/או עושה שימוש בו במישרין או בעקיפין, לרבות בכל תוכן או שירות, מסכים ומתחייב לפעול בהתאם להוראות תקנון זה, לרבות תנאי השימוש באתר המפורטים להלן וכפי שיעודכנו מעת לעת.

3.

הוראות תקנון זה תחולנה על כל שימוש שייעשה על ידי המשתמש באתר, לרבות על כל רכישה שתתבצע על ידו באמצעות האתר. אשר על כן, טרם ביצוע פעולה כלשהי באתר, מתבקש המשתמש לקרוא, בעיון רב, את תנאי השימוש, טרם כל שימוש בשירות ו/או תוכן הכפוף להם.

4.

אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "החוק") והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר, למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור וההתניה בוצעה באתר אם במפורש ואם במשתמע.

5.

הרכישות באתר והמחירים המיוחדים המוצעים באתר נרבעו על פי מדיניות החברה והם מיועדים לסטודנטים, תלמידים והורי תלמידי מערכת החינוך בלבד.  במידה ויתברר כי הרוכש באמצעות האתר אינו עונה על התנאי של היותו סטודנט או הורה/אפוטרופוס לתלמיד במערכת החינוך תהיה רשאית החברה על פי הוראת החברה לבטל את ההזמנה ולחייב את המזמין בדמי ביטול בסך עד 10% מגובה הרכישה.

6.

הרישום לאתר וכן השימוש במידע אותו מסר המשתמש  באתר או שהצטבר אודות המשתמש בעת השימוש באתר, יתבצע בהתאם להוראות כל דין ובהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. מובהר בזאת, כי הסכמת המשתמש לאמור בתנאי השימוש כמפורט להלן, מהווה הסכמה לכל התנאים וההוראות המפורטות במדיניות הפרטיות.

זכויות וקניין רוחני

7.

כל זכויות הקניין רוחני, לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר וכל קניין רוחני אחר, לרבות עיצוב האתר, טקסט, איורים, תמונות, גרפיקה, קטעי וידאו או אודיו, הנם בבעלות החברה או בבעלות צדדים שלישיים במקרה בו הוצגו באתר על ידי צדדים שלישיים, ולמשתמש לא תהיה בהם זכות כלשהי (להלן: "האלמנטים המוגנים").     

8.

על המשתמש חל איסור לבצע כל שינוי, להעתיק, לשכפל, לתרגם, להפיץ מחדש, לשדר, לפרסם, למכור, לשווק בכל אופן שהוא כל חלק מהאתר, לרבות ומבלי לגרוע, את האלמנטים המוגנים, כולם או חלקם, ללא הסכמת החברה, אם וככל שתינתן לשם כך, מראש ובכתב.

9.

גלישה בדפי הסחר ו/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו , מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון ,

תוכן ופרסומות

10.

באתר עשויים להיות מוצגים, תוכן, פרסומים, פרסומות, כתבות, מידע, שירותים, מוצרים ו/או כל תוכן אחר של צדדים שלישיים ו/או מטעמם, בין באמצעות הפניית המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים ו/או באמצעות הצגתם של אלו באתר, לרבות מדריכי קניה, מאמרים, מפרטים ו/או תמונות של מוצרים (להלן: "תוכן של צד שלישי"). מבלי לגרוע מהאמור, השימוש של המשתמש בתוכן של צד שלישי כפוף לתקנון ו/או למדיניות הפרטיות של אותם צדדים שלישיים, ככל שאלו קיימים.

11

כל חוות דעת, הבעת עמדה, עצה, הצהרה, הצעה, אינפורמציה, שירות ו/או כל תוכן אחר בתוכן של צדדים שלישיים, הנם של אותם צדדים שלישיים והחברה אינה מעורבת ביצירתם. המשתמש מצהיר בזאת, כי  הוא מסכים לכך שהחברה איננה אחראית לנכונותו, שלמותו, אמינותו, וישימותו ו/או לתוצאותיו של תוכן צד שלישי ו/או השימוש בו.

12.

כל תוכן ו/או מידע המובא באתר בקשר למוצר ו/או לשירות, לרבות מפרטים, הוראות הפעלה ונתונים שונים, נמסר על ידי יבואן ו/או יצרן המוצר ו/או ספק המוצר או השירות (להלן: "הספק" או "הספקים"). תמונות המובאות באתר, לרבות בקשר עם מוצרים, הן תמיד לשם המחשה בלבד ואין בהן בכדי לחייב את החברה או היבואן או הספק. החברה לא תהיה כל אחריות בקשר עם תוכן ו/או מידע כאמור המוצג באתר לרבות כל שגיאות וטעויות

כל שימוש במידע או בתוכן באתר, לרבות כל כניסה של המשתמש לאתרים של צדדים שלישיים על ידי הפניה באתר או בפרסומת באתר, יתבצע על אחריותו הבלעדית של המשתמש. למשתמש לא תהיה כל טענה או תביעה כנגד החברה או כנגד צדדים שלישיים בקשר למידע או לתוכן באתר, לרבות תוכן לגבי מוצרים או מבצעים, ולא תהיה כל טענה בגין נזק ישיר או עקיף, הנובע משימוש או בשל הסתמכות על מידע או תוכן של צד שלישי.

13.

התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד.

14.

הנתונים נלקחים מאתר היצרן או מנתוני היבואן והם בכפוף להגדרות היצרן לרבות גודל/נפח, מדידה,שיטות הבדיקה,תנאי הבדיקה,נתונים טכניים וכל נתון אחר שניתן על ידי היצרן/יבואן.

15.

האחריות הינה אחריות מוגבלת. תנאי האחריות כפופים לתנאי תעודת האחריות ותנאי היבואן.

16.

האתר מציג רשימת מוצרים לרבות כל הפרטים אודות המוצר או השירות המוצע למכירה ואת המחיר כפי שנקבע מראש, המכירה הינה עד גמר המלאי.

המכירה

17.

במכירה רגילה רשאי כל משתתף לבחור ולמסור את פרטי כרטיס האשראי בעת ביצוע הרכישה או באמצעות עסקה טלפונית במוקד הפניות של האתר  בטלפון 052-6254477 

18.

השלמת הליך המכירה מותנה באישור ואימות העסקה במהלך ביצוע המכירה או בטלפון ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של הקונה וכן בכך שהמוצר המבוקש קיים במלאי החנות בעת השלמת הליך המכירה.

19.

עסקאות מעל  500 ש"ח מותנות בכך שכתובת יעד המשלוח וטלפון בעל הכרטיס זהים לפרטים שבחברת האשראי.

20.

לאחר השלמת הליך ההרשמה יבחר כל משתתף שם משתמש וסיסמא, לאחר בחירת שם משתמש וסיסמא, יש להקליד פרטים בסיסיים כפי שיופיעו בדף ההרשמה כגון: שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מס' טלפון  וכד'.

21.

חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות שהוזמן על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי , לאחר אישור העסקה ע"י חברות האשראי.

22.

הפרטים כפי שהוזנו בדף ההרשמה וכן רישום העסקה במחשבי האתר יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.

 

הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

25.

במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה תוך 48 שעות ולפיה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שרות הלקוחות של האתר, לצורך הסדרת אישור העסקה עם חברות האשראי .

במקרה כאמור , יחל מניין ספירת הימים באשר למועדי המשלוח ממועד אישור העסקה ע"י חברות כרטיסי האשראי . לא פעל מבצע הפעולה להסדרת אישור העסקה תוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על אי אישור העסקה ע"י חברות האשראי , יראו האתר ו/או הספקים את העסקה כמבוטלת .

 

ביטול עסקה:

26

הלקוח רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 ( להלן: החוק).

27.

חוק הגנת הצרכן מאפשר ללקוח של עסקת מכר מרחוק לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר, או ממועד קבלת פרטי העסקה - לפי המאוחר מביניהם.

לא ניתן לבטל עסקה לרכישת מוצרים העשויים להתקלקל במהירות (כגון מוצרי מזון), מוצרים שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן, מוצרים הניתנים לשעתוק או הקלטה או שכפול שאריזתם המקורית נפתחה (כגון תקליטורים), וכן בשירותי הארחה, נסיעה, חופשה או בילוי- אם מועד ביטול העסקה חל בתוך שבעה ימי עבודה קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

28.

החזרת מוצר מדף:

ניתן להחזיר מוצר מדף שנרכש באתר ו/או שהוזמן טלפונית עד 14 יום מתאריך הקנייה ולקבל זיכוי או החזר כספי מלא במידה והתקיימו התנאים הבאים:           

א.       הוחזר באריזתו המקורית ולא חלה הרעה מוחשית במוצר ובאריזתו.

ב.       לא נעשה במוצר שימוש כלשהו.

29.

לא ניתן להחזיר תוכנות ו/או מוצרים מתכלים גם במסגרת 14 יום מהקנייה.

30.

עסקת מכירת תוכנה:
על פי מדיניות האתר אפשר לבטל הזמנת תוכנה ללא דמי ביטול כל עוד לא הופקה חשבונית ולא בוצע חיוב הלקוח.
ביטול עסקה למכירת תוכנה לאחר חיוב והפקת חשבונית יהיו בגובה 5% ממחיר העסקה, או בסך 100 ש"ח - לפי הנמוך מביניהם.

לאחר אספקת התוכנה ומפתח הרישיון, לא ניתן לבטל את העסקה !

31.

 לא ניתן לבטל עסקה במידה ועברו 14 יום מתאריך הרכישה.

 

ביטול עסקה לאחר חיוב והפקת חשבונית יהיו בגובה 5% ממחיר העסקה, או בסך 100 ש"ח - לפי הנמוך מביניהם.

32.

אם סופק המוצר ללקוח, חלה חובת החזרת המוצר אל אחד מסניפי הרשת, על הלקוח מוסכם כי יחזיר את המוצר שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא ובצרוף חשבונית מקור.

33.

החברה תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:

1.  נפלה טעות קולמוס , בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר .

2.  אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין .

3.  במקרה של כוח עליון , פעולת מלחמה , איבה ,טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין .

34.

הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צוינה בדף ההרשמה עד 6 ימי עבודה.

35.

אזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה מכירה , רשאית החברה לבטל את המכירה ולהשיב את הכסף לצרכן או להציע מוצר חלופי שווה ערך . בשל ביטול העסקה יושב הכסף ללקוח.

הודעה על ביטול כאמור תיעשה בכתב או בטלפון .

 

אספקת המוצרים:

36.

החברה תדאג לאספקת המוצר או השירות הנרכש באתר ,לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה , תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם צוין מפורשות אחרת, ויפעל לספק את המוצר או השירות בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה , וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס האשראי.

37.

החברה לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:

1.  כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חרום ונזקי טבע.

2.  שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים.

3.  כל סיבה שאינה בשליטת החברה.

4. באזורים המוגבלים לגישה מבחינת חברת השליחויות תהיה החברה רשאית לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח.

אין אספקה אל מעבר לקו הירוק (חוץ מהמוצרים שנשלחים בדואר רשום)

38.

תעריף למשלוחים ליעדים מרוחקים כגון: ישובי הערבה, אילת, קריית שמונה ,רמת הגולן וכדו' יהיה גבוה בשיעור של 50% מהתעריף הרגיל אלא אם כן צויין אחרת בדף המכירה של המוצר הספציפי.

39.

זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק ימי עסקים קרי, יום א-ה לא כולל שישי שבת , ערבי חג וימי חג.

40.

לא ניתן לבצע איסוף עצמי של המוצרים ככל שהדבר מצוין לגבי המוצר הספציפי

 

אספקת המוצרים הינה עד הבית ע"י חברת שליחויות או עד לסניף הדואר הקרוב לבית הלקוח ע"י דואר רשום בהתאם למפורט בהזמנה.

41.

המונח הובלה ואספקה בתקנון זה משמעותם: כל הפעולות ההכרחיות מרגע שהמוצר נקלט במחסני החברה או הספק ועד למסירתו בפועל לידי הלקוח פעולות אלה כוללות קליטה, מיון, אריזה, סימון, משלוח, מסירה ובטוח.  

42.

במידה והמוצר לא במלאי תימסר הודעה ללקוח לפני תום 6 ימי עסקים שבהם אמור היה לקבל את המוצר.

 

דמי המשלוח ישולמו ע"י הלקוח במסגרת התשלום בגין המוצר במידה וקיים דמי משלוח.

 

שירות לקוחות:

43.

לפרטים ובירורים באשר להפעלת האתר ופעילותו, או בירור לגבי המוצרים המוצגים באתר או בנושא המפרט הטכני של המוצר, אחריות וכיוצ"ב ניתן לפנות אל שרות הלקוחות  - טל: 052-6254422

 

 

אבטחת מידע:

44.

האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור , ככל האפשר על סודיות המידע .

העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית SSL.

כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן . במקרים שאינם בשליטתה ואו הנובעים מכוח עליון , החברה לא תהייה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא , עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו , אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין או שיעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

45

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מעת לעת את כללי ההשתתפות והתקנון לפי שיקול דעתה הבלעדי . מובהר כי לא יעשה שינוי בנהלים תוך כדי ביצוע הליך המכירה.

46.

החברה או מי מטעמה לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף שנגרם למשתמש או לצד שלישי , כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה, לרבות הפסד הכנסה או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה.

47.

החברה לא תהיה אחראית להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על הלקוח ועל חשבונו.

48.

הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר אשר נרכש באמצעות האתר , אלא אם נכתב אחרת .

49.

אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר , לרבות גרפיקה , עיצוב , הצגה מילולית , סימני מסחר , סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותו הבלעדית של החברה או של החברה.

50.

 אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר, אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב ומראש מטעם החנות.

51.

רישומי המחשב של האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות .

מדיניות פרטיות

52.

מטרתם של התנאים המפורטים במדיניות פרטיות זו המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר, הנם לסקור, בין היתר, את האופן שבו משתמשת החברה במידע שנמסר לו על ידי המשתמשים באתר או נאסף על ידו בעת השימוש באתר.

53.

במסגרת ההרשמה, יידרש המשתמש למלא בשדות המיועדים לכך מידע אישי כדוגמת: שם, כתובת, דוא"ל, מס' טלפון, טלפון נייד וכיו"ב; כחלק בלתי נפרד מהליך ההרשמה לאתר וכתנאי לסיום תהליך הרישום, תהיה החברה רשאית לאמת את זהותו של המשתמש בהתאם למידע שנמסר לו.

54.

המשתמש ישא באחריות הבלעדית לשמור ולאבטח את אמצעי הזיהוי על מנת להבטיח כי לא יתבצע בהם שימוש, מכל סוג שהוא  על ידי כל אדם, ללא היתר מפורש של המשתמש. מבלי לגרוע מהאמור, מומלץ כי המשתמש יבצע יציאה מסודרת מהאתר או מכל שירות אליו נכנס באמצעות אמצעי הזיהוי.

מובהר בזאת, כי לא חלה על המשתמש כל חובה שבדין למסור את המידע כאמור וכן כי מסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו של המשתמש. עם זאת, מילוי חלק מהשדות בהליך הרישום לאתר מהווה תנאי הכרחי להשלמת הליך ההרשמה. המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל המידע שימסור ו/או יעדכן באתר, הנו נכון אמין ומדויק וכן כי בצע את ההרשמה ו/או מסר את המידע בשמו ועבור עצמו בלבד ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשה לעשות כן, במפורש, בתנאי השימוש, לרבות במדיניות הפרטיות ו/או בתנאי השימוש הייעודיים. המידע שמסר המשתמש וכן מידע נוסף שיצטבר אודותיו ישמרו במאגר המידע של החברה ויעשה בו שימוש בהתאם למדיניות פרטיות זו ובהתאם להוראות כל דין.

55.

החברה רשאית לאסוף וכן לעשות שימוש במידע שנמסר על ידי המשתמש במועד ההרשמה ו/או במידע אשר הצטבר אודות המשתמש, לרבות במהלך השימוש באתר, למטרות סטטיסטיות ושיווקיות ועל מנת לשפר את חזות ותפקוד האתר וכן  על מנת לעדכן את המשתמש באשר למבצעים או שירותים המוצעים על ידו. המשתמש יהיה רשאי להודיע למפעילת האתר ו/או בעלות האתר בכל עת כי הוא מסרב לקבל מידע שיווקי ופרסומי כאמור לעיל.

56

מובהר ומוסכם על המשתמש כי בעת שימוש או רישום לאתר, תהא החברה רשאית לשתול במחשב המשתמש קבצים המאפשרים למפעילת האתר ו/או לבעלות האתר לזהות את הגולש בעת הגלישה (Cookies). הסרת הקבצים אלו תעשה באמצעות הדפדפן בו משתמש המשתמש ועל פי הוראות יצרן הדפדפן. השימוש בקבצים כאמור ו/או במידע שנאסף בעזרתם, יתבצע על פי תנאי מדיניות הפרטיות.    

מסירת מידע לצד שלישי

57

החברה תנקוט באמצעים סבירים על מנת לשמור ולמנוע העברת פרטים המזהים את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו כגון שם וכתובת המשתמש, לצדדים שלישיים, וזאת למעט במקרים כדלקמן:

1.  על פי דרישת המשתמש ו/או בהסכמתו המפורשת.

2.  בכל מקרה בו הפר המשתמש את תנאי השימוש, או במקרים בהם בצע המשתמש או ניסה לבצע פעולות המנוגדות להוראות תנאי השימוש.

3.  בשל צו שיפוטי המורה לחברה למסור את המידע לצדדים שלישיים.

4.  בשל כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או מטעמו לבין החברה או מי מטעמה.

5.  בכל מקרה בו מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושה של החברה, של המשתמש ו/או של צדדים שלישיים.